Transcrierea actelor de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei.

Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

Documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate;

  • Documentele eliberate de statele cu care Romania a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate

  • Documentele care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevazute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992.

  • Cererea de transcriere, se adresează primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul actului și se face în nume propriu, prin împuternicit cu procura specială autentificată, precum și prin împuternicire avocațială.

Minorii în vârsta de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu asistat de unul dintre părinți sau, după caz de tutore; în cazul în care părinții au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceștia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

Pentru stabilirea primăriei unității administrativ-teritoriale competente să întocmească actul,cetățenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de SPCLEP de la ultimul domiciliu avut în țară.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu pașapoarte expirate sau titluri de călătorie și sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil, vor solicita SPCLEP de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistrați în Registrul Local de Evidență a Persoanelor; în baza dovezii și a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Documente necesare

  • Cerere de transcriere, însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine în original, fotocopie și traducere legalizată.

  • fotocopii ale certificatelor de naștere și căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau al pașaportului, după caz

  • declarații notariale, din partea ambilor soți cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soților după căsătorie

  • în situația în care părinții minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declarație în fața ofițerului de stare civilă delegat cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea este prin împuternicit, se va solicita declarație notarială cu privire la domiciliul minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect.

Formulare

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People