Evidența persoanelor

Servicii locale

Compartimentul de evidență a persoanelor coordonează și controlează metodologic activitatea a șapte servicii publice comunitare locale din Județ: Baraolt, Covasna, Ghelința, Întorsura Buzăului, Ojdula, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe.

Vizitați pagina Servicii locale.

Acte de identitate

În această secțiune regăsiți toate informațiile necesare eliberării, schimbării sau înscrierii mențiunilor în actele de identitate, de asemenea puteți descărca formularele necesare în scopul imprimării și întocmirii lor.

Vizitați pagina Acte de identitate.

Furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Național de evidență a persoanelor, referitoare la:

  • Date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză).

  • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații.

  • Date referitoare la domiciliile și reședințele stabilite.

  • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din R.N.E.P. este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, conform art.6, alin.(1) din Regulamentul (UE) 2016/679, Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
  • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
  • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
  • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

Furnizarea unor date cu caracter personal, este posibilă, când există un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justiție, instituții specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, etc, persoane fizice și juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal.

Pentru instituțiile de mai sus, potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și complectările ulterioare, furnizarea datelor cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, se exceptează de la plata taxelor prevazute de lege.

Persoanele fizice și juridice, trebuie să atașeze cererii dovada plății Taxei de furnizare de date din R.N.E.P., de 1 leu/ persoană verificată.

Taxa de furnizare de date poate fi achitată la sediul instituției, sau în Contul: RO49TREZ25621G330800XXXX, CUI 17496791.

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People