Személy-nyilvántartás

Helyi Személynyilvántartó Közszolgálatok

A személy-nyilvántartó iroda a megyén belül hét Személynyilvántartó Közszolgálat működését irányítja és felügyeli: Barót, Bodzaforduló, Gelence, Kézdivásárhely, Kovászna, Ozsdola és Sepsiszentgyörgy.

Több információért látogassa meg a Helyi Személynyilvántartó Közszolgálatok oldalát.

Személyi igazolványok

Ezen az oldalon a személyi igazolvány kiadásához szükséges okmányokat és űrlapokat találja. Az űrlapokat le lehet tölteni PDF formátumban, kinyomtatni majd kitölteni.

Több információért látogassa meg a Személyi igazolványok oldalát.

Az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből való adatok szolgáltatása

A fizikai vagy jogi személyek írásban, indokolt kérés alapján kérhetik személyes jellegű adatok közlését az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből a következőkre vonatkozóan:

  • Anyakönyvi adatok (családnév és keresztnév, születés ideje és helye, az illető személyek szüleinek keresztneve).

  • A közölt személyek személyazonossági igazolványainak adatai.

  • A lakhelyre és tartózkodási helyekre vonatkozó adatok.

  • A személyi számra vonatkozó adatok.

Az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből való adatok szolgáltatását az újra közölt, 2005/97 számú, román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, ideiglenes tartózkodási helyéről és a személyazonossági okmányairól szóló Kormányrendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2016/279 (EU) 2016. április 27-én megjelent rendelete, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló jogalkotási aktusok szabályok.

Ezen jogalkotási aktusok értelmében, a 6. cikk, az adatkezelés jogszerűsége (1) pontja értelmében, A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
  • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
  • Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása indokolt jogalap alapján lehetséges.

Indokolt jogalapnak tekinthető a rendőrségtől, a honvédelmi minisztériumtól, az ügyészségtől, az igazságszolgáltatástól, a szociális védelemre szakosodott speciális intézményektől származó személyes adatok kérése a kiskorúak vagy más, a védelemre jogosult személyek stb., amelyek jogos érdekeit a jogállapot igazoló dokumentumok támasztják alá.

A fenti intézmények számára, a jogi meghatalmazások gyakorlásához szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátása mentesül a törvény által előírt díjaktól, az újból közzétett, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, a 97/2005 számú Kormányrendelet, amely a román állampolgárok bizonyítékairól, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonosító okmányairól szóló 11. cikk (3). bekezdésének rendelkezései szerint.

Az adatok közlése érdekében a fizikai és jogi személyek, a kérésük mellé kell csatolják az 1 lej/fő ellenőrzésére szóló nyugtát.

Az adatszolgáltatás díját az intézmény székhelyén, vagy átutalással lehet befizetni: RO49TREZ25621G330800XXXX, CUI 17496791.

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People