A nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról

A nevek természetes személyek általi elnyerését és adminisztratív úton való megváltoztatását a 323/2003-as Törvény által elfogadott, 41/2003-as Kormányrendelet szabályozza, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

A nevének adminisztratív úton való megváltoztatását igénylő személynek kérelmet kell intéznie a lakhelye szerinti személynyilvántartási közszolgálathoz, vagy az utolsó lakhely szerinti polgármesteri hivatalhoz a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok számára.

Alapos névváltoztatási indokok

A román állampolgárok alapos indokok esetén elnyerhetik a család- és utónévnek vagy ezek egyikének adminisztratív úton való megváltoztatását következő esetekben

 • ha a név illetlen, nevetséges kifejezésekből áll vagy fordítással, illetve más módon átalakított:

 • ha az érintett személy foglalkozása során állandó jelleggel használta az elnyerni óhajtott nevet, tanúsítva e tényt, valamint azt, hogy a társadalomban ezen a néven ismert:

 • ha az anyakönyvvezető figyelmetlenségből vagy a tárgyköri törvényes szabályok nem ismerése miatt téves bejegyzések kerültek az anyakönyvbe, illetve téves neveket tartalmazó anyakönyvi okiratokat bocsátottak ki, amelyek alapján más iratok is kibocsátásra kerültek:

 • ha az érintett személy család- vagy utóneve több, rendszerint egyesített szóból áll, és ezt óhajtja megváltoztatni;

 • ha az érintett személynek idegen eredetű családneve van és román nevet óhajt viselni;

 • ha a személy idegen családnevét adminisztratív úton román névre változtatta és a születésekor nyert nevet óhajtja visszanyerni;

 • ha a szülők adminisztratív úton megváltoztatták nevüket és a gyermek a szüleivel azonos családnevet óhajt viselni;

 • ha az érintett személy a család többi tagjával azonos családnevet óhajt viselni, mely nevet örökbefogadás, házasságkötés alkalmával való megtartás, leszármazás megállapítása vagy az adminisztratív úton jóváhagyott névváltozás nyomán szerzett:

 • ha a házastársak házasságkötéskor megállapodtak, hogy egyesített családnevüket viselik, és mindketten kérik családnevük adminisztratív úton való megváltoztatását, az egyikük által születéskor nyert családnévre optálva, illetve kérve mindegyiküknek a házasság előtti névre való visszatérést;

 • ha az érintett személy tanúsítja, hogy a megszületésének bejegyzését követőn szülője elismerte, de mivel a családneve viselésének jóváhagyása érdekében nem kereste meg a birói hatóságot, míg a szülő életben volt, a neve elnyerése csak adminisztratív úton lehetséges;

 • ha a viselt név a másik nemre sajátos;

 • ha a személy esetében jogerőssé és visszavonhatatlanná vált bírói határozattal jóváhagyták a neme megváltoztatását, és megfelelő név elnyerését kéri, a neme megváltoztatását tükröző törvényszéki-orvosi iratot mutatva fel;

Egyéb indokoltnak tekinthető esetek

Úgyszintén indokoltnak tekintendő a névváltoztatás kérése a következő esetekben:

 • az érintett személy fiatalkorúakat fogadott örökbe és szeretné, hogy ezek más nevet viseljenek;

 • a házasság megszűnt a házastársak egyikének elhalálozásával vagy elhalálozásának bírósági kinyilvánításával, és a túlélő házastárs kéri a házasság előtti vagy a születéskor kapott családnév visszanyerésé;

 • ha válás nyomán a házastársak valamelyike visszatért az előzőleg viselt, úgyszintén válással felbontott más házasságból származó nevére, és a születéskor kapott nevet óhajtja viselni;

 • ha a házasságnak az egyik házastárs elhalálozása vagy elhalálozásának bírósági kinyilvánítása miatti megszűnése nyomán a másik házastárs új házasságot köt és e házasság felbontása nyomán a születésekor nyert nevet szeretné viselni;

 • ha a volt házastárs a házasságban viselt családnevet óhajtja viselni, hogy a nevelés és gondozás céljából reá bízott gyermekkel közös neve legyen, a volt házastárs hiteles formában adott beleegyezésével;

 • ha a szülők elváltak és a szülő, amelyre gondozás és nevelés céljából rábízták a gyermekeket, visszatért a házasság előtti nevére, a gyermekek pedig kérik, hogy a szülőnek a családnevét viseljék;

 • ha házasságot kötött valamely személy tekintetében, akinek fiatalkorú gyermekei vannak, felbontották az örökbefogadást és visszatért az örökbefogadás előtti családnevére;

 • ha a házastársak valamelyike házasságkötéskor felvette a másik házastárs családnevét, amelyet ez örökbefogadással nyert el, s a házasságkötést követőn az örökbefogadást felbontják.

Szükséges akták

 • A névváltoztatási kérelem (a típusnyomtatványt az anyakönyvvezető előtt kell aláírni).

 • A névváltoztatást kérő személy anyakönyvi bizonylatainak hitelesített másolata.

 • Románia Hivatalos Közlönye III. Részének egy példányát, amelyben közzétették a névváltoztatási kérelem kivonatát, mely példány dátuma nem lehet egy évnél régebbi.

 • A házasság folyamán közösen viselt családnév megváltoztatása esetén a másik házastárs hiteles formában adott beleegyezése.

 • A gyámhatóság jóváhagyó döntésének másolatát a rendelet által előírt esetekben.

 • Erkölcsi bizonyítvány és pénzügyi nyilvántartó bizonyítvány.

 • Az igénylő által kérelmének megindoklása szempontjából szükségesnek vélt bármely más iratot.

Nyomtatványok

Kovászna megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
People