Susținătorul instituției:
Consiliul Județean Covasna

Evidența persoanelor

Servicii locale

Compartimentul de evidență a persoanelor coordonează și controlează metodologic activitatea a șapte servicii publice comunitare locale din Județ: Baraolt, Covasna, Ghelința, Întorsura Buzăului, Ojdula, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe.

Vizitați pagina Servicii locale.

Acte de identitate

În această secțiune regăsiți toate informațiile necesare eliberării, schimbării sau înscrierii mențiunilor în actele de identitate, de asemenea puteți descărca formularele necesare în scopul imprimării și întocmirii lor.

Vizitați pagina Acte de identitate.

Furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Național de evidență a persoanelor, referitoare la:

  • date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);

  • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;

  • date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;

  • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Național de evidență a persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovadă temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc.

Potrivit prevederilor art. 10, alin. 6 din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege, verificarile din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale de către:

  • Instituțiile publice cu atribuții în domeniul Apărării, Ordinii Publice, Securității Naționale și Justiției;

  • Instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită, prevazute de lege;

  • Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

  • Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti.

  • Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

  • Instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a batrânilor; alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People