Susținătorul instituției:
Consiliul Județean Covasna

Informații de interes public

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna este o instituție publică în subordinea Consiliului Județean, cu personalitate juridică.

Serviciul are rolul de a asigura la nivel județean punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale seviciului se asigură din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local al județului Covasna, subvenții de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, donații și sponsorizări în condițiile legii.

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor este condus de un șef serviciu, numit în funcție prin Hotarârea Consiliului Județean nr. 27/2006, în condițiile legii și care are obligația de a lua măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera sa de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Aceasta răspunde potrivit legii, în fața Secretarului județului, care coordonează activitatea serviciului.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Comunitar Județean cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Solicitare informații. Legislație

Pentru a contesta decizia Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitat persoana se poate adresa conducerii instituției cu o reclamație administrativă.

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice, prevăzute de legea nr. 544/2001

 • Apostol Nicoleta-Mihaela
 • Telefon: 0267-311475
 • E-mail: apostol.nicoleta@evpcv.ro

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1898/2006.

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor (S.P.C.E.P.)

 2. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu RO-520055, Sfântu Gheorghe, Str. Kós Károly nr. 21-23, județul Covasna, tel. +40 267 311 475 fax: +40 267 311 475, e-mail: contact@evpcv.ro, web: http://evpcv.ro, modificările și completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naționale, conform art. 2 alin. (7) din această lege. De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeași lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.

 3. Informații suplimentare. Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

În conformitate cu dispozițiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare

 • dreptul de acces la datele personale proprii

 • dreptul de intervenție asupra datelor.

Dreptul de opoziție, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17).

 • dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Comisia paritară

Codul de conduită etică și profesională

Codul Etic al funcționarilor publici se poate descărca în format PDF:

Acțiuni, evenimente – comunicate de presă

Emitem periodic informații legate de acțiuni, evenimente, angajări sau comunicate de presă în secțiunea anunțuri. Vizitați această pagină pentru detalii.

Cooperare internațională Schengen

Ghidul cetățeanului român în Uniunea Europeană

Buletinul informativ

Buget

Bugetul

Anul 2017

Cheltuieli de personal601.000 lei
Bunuri și servicii140.000 lei
Cheltuieli de capital64.000 lei
Total805.000 lei

Execuția bugetară – situația plăților

Situația drepturilor salariale ale angajaților

Situația drepturilor salariale se poate descărca în format PDF:

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Strategia anuală de achiziţii

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice

Contractele de achiziții publice

Anunțuri achiziții publice

Declarații de avere și de interese

2018

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2018-anm-a.pdf 2018-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2018-ca-a.pdf 2018-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2018-fpc-a.pdf 2018-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2018-kf-a.pdf 2018-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2018-kr-a.pdf 2018-kr-i.pdf
Kozma Mónika 2018-km-a.pdf 2018-km-i.pdf
Oláh-Badi Álmos 2018-obal-a.pdf 2018-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2018-obcs-a.pdf 2018-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2018-szs-a.pdf 2018-szs-i.pdf

2017

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2017-anm-a.pdf 2017-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2017-ca-a.pdf 2017-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2017-fpc-a.pdf 2017-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2017-kf-a.pdf 2017-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2017-kr-a.pdf 2017-kr-i.pdf
Kozma Mónika 2017-km-a.pdf 2017-km-i.pdf
Oláh-Badi Álmos 2017-obal-a.pdf 2017-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2017-obcs-a.pdf 2017-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2017-szs-a.pdf 2017-szs-i.pdf

2016

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2016-anm-a.pdf 2016-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2016-ca-a.pdf 2016-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2016-fpc-a.pdf 2016-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2016-kf-a.pdf 2016-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2016-kr-a.pdf 2016-kr-i.pdf
Kozma Mónika 2016-km-a.pdf 2016-km-i.pdf
Oláh-Badi Álmos 2016-obal-a.pdf 2016-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2016-obcs-a.pdf 2016-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2016-szs-a.pdf 2016-szs-i.pdf

2015

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2015-anm-a.pdf 2015-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2015-ca-a.pdf 2015-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2015-fpc-a.pdf 2015-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2015-kf-a.pdf 2015-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2015-kr-a.pdf 2015-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2015-obal-a.pdf 2015-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2015-obcs-a.pdf 2015-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2015-szs-a.pdf 2015-szs-i.pdf

2014

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2014-anm-a.pdf 2014-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2014-ca-a.pdf 2014-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2014-fpc-a.pdf 2014-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2014-kf-a.pdf 2014-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2014-kr-a.pdf 2014-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2014-obal-a.pdf 2014-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2014-obcs-a.pdf 2014-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2014-szs-a.pdf 2014-szs-i.pdf

2013

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2013-anm-a.pdf 2013-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2013-ca-a.pdf 2013-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2013-fpc-a.pdf 2013-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2013-kf-a.pdf 2013-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2013-kr-a.pdf 2013-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2013-obal-a.pdf 2013-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2013-obcs-a.pdf 2013-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2013-szs-a.pdf 2013-szs-i.pdf

2012

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2012-anm-a.pdf 2012-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2012-ca-a.pdf 2012-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2012-fpc-a.pdf 2012-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2012-kf-a.pdf 2012-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2012-kr-a.pdf 2012-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2012-obal-a.pdf 2012-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2012-obcs-a.pdf 2012-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2012-szs-a.pdf 2012-szs-i.pdf

2011

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2011-anm-a.pdf 2011-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2011-ca-a.pdf 2011-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2011-fpc-a.pdf 2011-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2011-kf-a.pdf 2011-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2011-kr-a.pdf 2011-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2011-obal-a.pdf 2011-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2011-obcs-a.pdf 2011-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2011-szs-a.pdf 2011-szs-i.pdf

2010

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2010-anm-a.pdf 2010-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2010-ca-a.pdf 2010-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2010-fpc-a.pdf 2010-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2010-kf-a.pdf 2010-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2010-kr-a.pdf 2010-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2010-obal-a.pdf 2010-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2010-obcs-a.pdf 2010-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2010-szs-a.pdf 2010-szs-i.pdf

2009

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2009-anm-a.pdf 2009-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2009-ca-a.pdf 2009-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2009-fpc-a.pdf 2009-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2009-kf-a.pdf 2009-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2009-kr-a.pdf 2009-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2009-obal-a.pdf 2009-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2009-obcs-a.pdf 2009-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2009-szs-a.pdf 2009-szs-i.pdf

2008

NumeDeclarații de avereDeclarații de interese
Apostol Nicoleta-Mihaela 2008-anm-a.pdf 2008-anm-i.pdf
Cîrcu Ana 2008-ca-a.pdf 2008-ca-i.pdf
Farkas Polixénia-Cristina 2008-fpc-a.pdf 2008-fpc-i.pdf
Kocsis Ferenc 2008-kf-a.pdf 2008-kf-i.pdf
Kósa Rozália 2008-kr-a.pdf 2008-kr-i.pdf
Oláh-Badi Álmos-Lóránt 2008-obal-a.pdf 2008-obal-i.pdf
Oláh-Badi Csaba 2008-obcs-a.pdf 2008-obcs-i.pdf
Szántó Ștefan 2008-szs-a.pdf 2008-szs-i.pdf
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People