Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă

Cererile se depun, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea, și va fi însoțită de hotărârea străină și traducerea acesteia în limba română autentificată și, după caz legalizată, în original și alte documente necesare soluționării cererii, care pot fi:

 • Certificatul de căsătorie român sau străin, după caz;

 • Actul de identitate;

 • Declarația autentică a soțului cetățean român cu privire la numele de familie purtat după căsătorie/divorț dacă în certificatul/extrasul de căsătorie/sentința/certificatul de divorț nu se face referire la acest aspect; declarația referitoare la numele de familie după divorț este necesară numai în situația în care soții/sau numai unul dintre aceștia și-au/și-a schimbat numele de familie prin căsătorie;

 • Numele de familie al celuilalt soț cetățean român se poartă numai cu consimțământul acestuia; în cazul în care soțul/soția declară că după divorț revine la numele cu care a intrat în căsătorie, nu mai este necesar să se solicite acordul fostului soț;

 • Certificatul prevăzut la art. 39 (anexa 1) din Regulamentul nr. 2201/2003 al Consiliului European, privind competența recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, în situația divorțurilor pronunțate în statele membre, cu excepția Danemarcei;

Intră aici următoarele categorii de modificări:

 • Stabilirea filiației prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească definitivă și/sau încuviințarea purtării numelui;

 • Contestarea recunoașterii sau tăgăduirea paternității;

 • Căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;

 • Adopție sau încetarea adopției;

 • Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui;

 • Deces;

 • Mențiunile de căsătorie și deces trimise ofițerilor de stare civilă, din oficiu, de către autoritățile străine;

 • Schimbarea sexului în baza hotărârii judecătorești definitive;

 • Completarea sau anularea actelor de stare civilă ori a mențiunilor înscrise pe acestea.

În conformitate cu dispozițiile art. 78 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, căsătoriile desfăcute prin divorț se înscriu numai prin mențiune pe marginea actelor de stare civilă;

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul (UE)2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii în materia divorțului și anulării căsătoriei, persoana care dorește să invoce într-un stat membru o hotărâre pronunțată într-un alt stat membru trebuie să prezinte:

 • hotărârea de divorț care trebuie să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale;

 • certificatul prevăzut în Anexa II la Regulament eliberat în temeiul articolului 36 alin. (1) lit.a);

 • dovada notificării sau comunicării hotărârii, în cazul în care actul de inițiere a procedurii sau un act echivalent nu a fost notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat, astfel încât acesta să își poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că pârâtul a acceptat hotărârea într-un mod neechivoc.

în ceea ce privește prezentarea Certificatului prevăzut în Anexa 11 la Regulament, astfel cum este stabilit la articolul 36 alin. (1) lit. a) precizăm că în practică pot fi întâlnite situații în care hotărârile de divorț pot fi însoțite fie de Certificatul prevăzut în Anexa I la Regulamentul (CE) 2201/2003 eliberat în temeiul articolului 39 fie de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1111 eliberat în temeiul articolului 36.

În aceste condiții dosarele de înscriere în actele de stare civilă române a mențiunilor de desfacere a căsătoriei prin divorț pronunțat în statele membre pot fi constituite legal, după cum urmează:

Hotărârile inițiate și pronunțate înainte de data de 1 august 2022 pot fi însoțite fie de Anexa I la Regulamentul (CE) 2201/2003 eliberat în temeiul articolului 39 fie de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1111 eliberat în temeiul articolului 36, fiind acceptate oricare din cele două documente;

Hotărârile inițiate și pronunțate după data de 1 august 2022 vor fi însoțite numai de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1111 eliberat în temeiul articolului 36.

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People