Susținătorul instituției:
Consiliul Județean Covasna

Concurs pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuţie vacante

8 februarie 2019, 00:00

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuţie vacante, având umătoarele date:

Funcţia: consilier clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului secretariat, financiar, contabil, resurse umane şi administrativ;

Locul de desfăşurare: S.P.C.J.E.P. Covasna, str. Kós Károly nr. 21-23, mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;

Data susţinerii probei scrise:- 11 martie 2019, ora 10:00;

Condiţii generale de participare: conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii de participare privind studiile şi vechimea:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

Perioada de depunere a dosarelor: 20 zile de la publicarea anunţului;

Date de contact: adresa de corespondenţă: str. Kós Károly nr. 21-23, mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cod postal 520055, telefon/fax 0267-311475, email: apostol.nicoleta@evpcv.ro, persoană de contact Apostol Nicoleta-Mihaela consilier;

Bibliografie

Pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I, gradul profesional asistent, organizat la data de 11 martie 2019, ora 10,00 la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna din mun. Sfântu Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 21-23, jud. Covasna

 1. Constituţia României, republicată;

 2. Legea nr. 188/1999, republicată2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 4. Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Legea nr. 22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

 9. Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivelor Naţionale.

Atribuţiile postului

 • organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire, depozitare, conservare, întreţinere, eliberare şi folosire a tehnicii şi a bunurilor din dotare şi ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale, creşterea eficienţei utilizării acestora şi înlăturarea oricăror forme de risipă;

 • stabileşte, pe baza indicatorilor prevăzuţi, necesarul de tehnică, investiţii, reparaţii, cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinere, întocmind în acest sens, proiectele programelor logistice ale Serviciului;

 • monitorizează şi analizează piaţa de bunuri şi servicii şi propune furnizorii de la care se achiziţionează bunurile şi serviciile;

 • asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor numai pe baza referatelor aprobate de către şeful S.P.C.J.E.P. Covasna;

 • păstrează şi ţine evidenţa angajamentelor legale(contracte)semnate la nivelul Serviciului;

 • întocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de bunuri şi servicii;

 • asigură evidenţa de cadastru şi ia măsuri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele folosite;

 • asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al Serviciului, prin menţinerea durabilităţii, funcţionaltăţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor;

 • asigură menţinerea curăţeniei şi ordinii în clădiri şi celelalte suprafeţe aflate în administarea serviciului;

 • asigură evidenţa şi distribuie, contra cost, sau gratuit, materialele primite de la D.E.P.A.B.D. către toate S.P.C.L.E.P. şi primăriile din judeţ;

 • întocmeşte, anual, pentru toate S.P.C.L.E.P şi Oficiile de stare civilă din judeţ, necesarul de registre şi certificate de stare civilă, precum şi de cerneală neagră specială,

 • organizează, controlează şi răspunde de activitatea pe linie de arhivă în cadrul Serviciului;

 • asigură şi răspunde de activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pe linie de P.S.I. la nivelul S.P.C.J.E.P. Covasna;

 • asigură instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pe linie de P.S.I. având obligaţia de a completa, în acest sens, fişele individuale de instruirea personalului;

 • organizează şi urmăreşte examinarea medicală anuală a personalului;

 • răspunde de buna gestiune a bunurilor şi valorilor încredinţate;

 • asigură pregătirea gestiunii în vederea inventarierii;

 • întocmeşte documentaţia privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

 • asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al Serviciului, din documentele rezultate din activitate de profil;

 • primeşte şi înregistrează petițiile adresate în limba maghiară, respectiv, redactează în limba maghiară, răspunsurile la aceste petiții;

 • asigură afișarea informațiilor de interes public în limba maghiară;

 • vizează pentru "Bun de plată" documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe;

 • asigură ridicarea şi verificarea extrasului bancar;

 • asigură evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar, pe baza registrului de casă şi a documentelor justificative, respectiv, vărsarea sumelor ce constituie obligaţii bugetare;

 • asigură emiterea filei C.E.C.şi ridicarea numerarului de la bancă;

 • asigură acordarea de avansuri în numerar personalului pentru diferite cheltuieli(de aprovizionare cu mărfuri, de deplasare);

 • pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu conduce autoturismul din dotare, având obligaţia de a asigura buna funcţionare a acestuia şi respectarea prevederilor legale privind modul de folosire a mijloacelor de transport;

 • gestionează bonurile valorice de combustibil;

 • expediază corespondenţa prin intermediul poştei române, sens în care gestionează timbre poştale;

 • ridică de la D.E.P.A.B.D. şi distribuie către toate S.P.C.L.E.P. şi Oficiile de stare civilă din judeţ, listele cu CNP precalculate;

 • ține evidența și face inventarul anual al ștampilelor și sigiliilor distribuite de către D.E.P.A.B.D., S.P.C.J.E.P. Covasna şi S.P.C.L.E.P din județ;

 • colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul D.E.P.A.B.D. pentru soluţionarea problemelor pe linia de muncă, precum şi cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ;

 • înregistrează şi prelucrează cu personalul S.P.C.J.E.P Covasna, dispoziţiile, ordinele şi instrucţiunile nou apărute pe linia de muncă;

 • în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu are acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale; aparatură, numerar, documente de casierie, baze de date, documente confidenţiale, documente şi informaţii clasificate cu nivel de secretizare: „secret de serviciu”;

 • asigură colaborarea cu celelalte compartimente şi schimbul permanent de informaţii, în scopul realizării atribuţiilor de serviciu, operativ;

 • asigură soluţionarea, în termenul legal, a petiţiilor primite la nivelul Serviciului pe linia specifiă de muncă;

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
Stema Județului Covasna
Consiliul Judeţean Covasna
People